BPVRP na rok 2021

Ve čtvrtek 30.července 2020 proběhla územní konference VÚS Ostrava. Delegáti z jednotlivých MO byli seznámeni s účetní uzávěrkou za rok 2019, návrhem rozpočtu na rok 2020. Hlavním bodem bylo projednávání BPVRP pro rok 2021.

Hlavními úpravami jsou:

 1. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (amur, lín, parma), musí být zapsána neprodleně po přisvojení.
 2. Při lovu na nástražní rybku (nebo její část) o délce do 15 cm se smí použít jen jeden jednoháček.
 3. Minimální lovná míra se zvyšuje u štiky obecné na 60 cm a candáta obecného na 50 cm.
 4. U revírů, ve kterých je zmíněn „režim chyť a pusť“ musí být všechny ryby neprodleně a s maximální šetrností vráceny zpět do revíru, ve kterém byly uloveny.
 5. U revírů s ikonou rybáře na invalidním vozíku se jedná o revír s místy vhodnými pro handicapované rybáře,které jsou vyznačené tabulemi. Tato místa jsou přednostně určena pro držitele průkazu ZTP-P. Lovící na tomtomístě „bez průkazu“ je povinen toto omezení respektovat a místo lovícímu „s průkazem“ na požádání neprodleně uvolnit.
 6. Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. června:
  • je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařskéhonavijáku, muškařské šňůry a návazce o maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu a snástrahami v maximální velikosti 3 cm;
  • je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejnětak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích zařízení jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázánovybavovat nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek, vrtulkanebo gumička;
  • je dovoleno používat pouze jednoháčky.

Pozvánka na noční rybářské závody

MO ČRS Valašské Meziříčí pořádá dne 7. 8. 2020 na rybníku v Podlesí Noční rybářské závody
Startovní průkazy budou prodávány od 18:00 do 23:00 hodin
Začátek závodu 7.8. v 19:00 hodin
Ukončení závodu 8.8. v 8:00 hodin, vyhodnocení v 8:30 hodin
Slosování startovních průkazů v 9:00 hodin Občerstvení zajištěno
Srdečně zvou rybáři MO ČRS Valašské Meziříčí

!!! Račí mor !!!

Dobrý den!

Od začátku letošní sezóny se na našem revíru znovu začíná objevovat úhyn raků. Prozatím čekáme na výsledky z rozborů, ale s velkou pravděpodobností se bohužel jedná o pokračování šíření račího moru. Tento se u nás objevil na jaře 2018.

Situaci řešíme společně s příslušným orgánem ochrany přírody i s Městským úřadem Rožnov.

 Chorobu způsobuje parazitická plíseň Aphanomyces astaci. Přenašeči této nemoci jsou nepůvodní druhy raků (např. rak signální, rak pruhovaný), kteří jsou vůči onemocnění do značné míry rezistentní. Naproti tomu u evropských druhů (rak kamenáč, rak říční, rak bahenní) dochází po nakažení vždy k úhynu celé populace. 

V tuto chvíli je zasažená oblast lokalizována na katastr Prostřední Bečvy. Po proudu se spory plísně šíří samovolně a nelze tomu zabránit, naopak je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby nedošlo k rozšíření nákazy na výše položené populace našich raků.

Jelikož se jedná o vysoce infekční onemocní, důrazně žádáme rybáře o dodržování základních pravidel hygieny. Zoospory plísně přežívají ve vodě i vlhkém prostředí poměrně dlouhou dobu. Proto je nutné:

1. Po ukončení lovu všechny předměty důkladně vysušit, popř. dezinfikovat horkou vodou a např Savem (nebo jinou dostupnou dezinfekcí).

2. Při lovu nepřecházet ze zasažené oblasti do nezasažené.

3. Nepřenášet žádné vodní živočichy (ani raky, ani ryby, ani bezobratlé).

4. Nepřevážet vodu ze zasažených míst.

Díky za Vaše pochopení a respektování.

Za výbor MO Rožnov Martin Holčák

Hydrobiolog VÚS Ostrava, Ing. Daniel Gebauer, zaslal MO příručku k zabránění šíření račího moru.


Leták je k
dispozici níže

!!! Informace hospodářského odboru !!!

12.4.2020 byly dokončeny předsezónní práce na revíru.

Z chovných potoků bylo celkem odloveno 1 634 ks násady pstruha potočního.

Chovné potoky byly následně osazeny plůdkem v celkovém množství 150tis ks. Plůdek byl zajištěn nákupem od pana Rašky.

Zarybnění revíru před začátkem sezóny zajištěno. Do přehrady vysazeno 100kg Po z farmového chovu, dalších 200kg Pd rozsazeno po celém revíru.

Dále zajištěno vyznačení nového hájeného úseku na revíru. Na přehradě umístěny nové popisné cedule.

2.4.2020 provedeny dva komerční odlovy kvůli stavebním pracím na chovných potocích.

Poděkování patří všem, kteří se na jarních pracích jakkoliv podíleli.

Martin Holčák, hospodář MO

Změny v popisu revíru pro rok 2020

Dobrý den!

V krátkosti chci jen před nadcházející sezónou upozornit na změny v popisu našeho revíru.

– Na VČS 31.3.2019 jsme si odhlasovali vznik nového hájeného úseku v Rožnově p.R. – OD LETOŠNÍHO ROKU TENTO PLATÍ !!!

Od ústí Hornopaseckého potoka po jez u Eroplánu platí zákaz rybolovu“ – vyznačeno tabulemi.

– Od letošního roku již neplatí na nádrži u Macečků minimální lovná míra candáta

Přeji všem slušným rybářům mnoho pěkných zážitků u vody.

Martin Holčák

!!! INDIVIDUÁLNÍ VÝDEJ POVOLENEK !!!

Vážení členové, vzhledem k nastalé situaci se ruší výdej povolenek 2020 v rybářské Boudě v Rožnově p.R. v uvedených termínech.

Výdej povolenek bude až do odvolání probíhat individuálně.

Volejte: 605 808 661 nebo použijte e-mail  cvikl2@vmp.cz

Sledujte naše webové stránky !!!!     http://www.crs-roznov.cz

Věřím, že to společně zvládneme.

S pozdravem Petrův zdar

Mgr. Zdeněk Cvikl

                                                              jednatel ČRS, z.s., MO Rožnov p.R.

Informace Ministerstva zemědělství – Výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020

Výkon rybářského práva:

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.