Aktuality BPVRP 2024

oficiální dokument s BPVRP pro rok 2024 nebyl dodán, níže najdete znění BPVRP ze soupisu MP a P revírů, které zde najdete ke stažení

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRECH


Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko
jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 10 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, novelizované konferencí Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě dne 27. 5. 2023 (doplňují a upravují příslušná ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., prováděcí vyhlášky č. 197/2004 a BPVRP vydané Radou ČRS).

 1. Úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec, lín, parma nebo jejich kombinace) je omezen na 10 ks za kalendářní měsíc. Roční úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec, lín, parma nebo jejich kombinace) je omezen na 40 ks. Uvedené limity platí na všech revírech Územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku. Pro krátkodobé povolenky platí následující limity úlovků uvedených druhů ryb nebo jejich kombinace: týdenní 4 ks, měsíční 10 ks.
 2. Týdnem se rozumí kalendářní týden (pondělí–neděle). Měsícem se rozumí kalendářní měsíc.
 3. Úlovek ostroretky stěhovavé je omezen na 5 ks denně, 15 ks týdně.
 4. Omezení úlovku kapra na 2 ks týdně na mimopstruhovém revíru nebo podrevíru s výměrou do 5,00 ha včetně.
 5. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec, lín, parma, pstruh obecný, pstruh duhový, siven) musí být zapsána bezprostředně po její ulovení zvlášť na jeden řádek v povolence s uvedením její délky a hmotnosti.
  Každá přisvojená ryba, která má na základě vyhlášky nebo BPVRP stanovenou nejmenší lovnou délku, musí být zapsána do povolenky k lovu nesmazatelným způsobem bezprostředně po jejím ulovení, do které lovící uvede druh ryby a její délku. Počet kusů a celková hmotnost se zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.
  V případě přisvojení ostatních druhů ryb zapisuje osoba provádějící lov nesmazatelným způsobem bezprostředně po ulovení pouze druh ryby.
  Počet kusů, celkovou hmotnost a délku zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody, viz vzor „EVIDENCE DOCHÁZKY A ÚLOVKŮ“ uvedený na straně 9.
 6. Ulovením a přisvojením si 2 ks uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec, lín, parma nebo jejich kombinace) končí denní lov.
 7. Nejmenší lovná míra je zvýšena u lína obecného na 25 cm, okouna říčního na 15 cm, štiky obecné na 60 cm, candáta obecného na 50 cm. Lipan podhorní je celoročně hájen.
 8. Na vybraných revírech je zvýšena lovná míra pstruha obecného na 30 cm, lína obecného na 30 cm, amura bílého na 60 cm, okouna říčního na 25 cm – uvedeno v popisech jednotlivých revírů.
 9. Na všech revírech je stanoveno, že kapr o délce 70 cm a více se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, ve kterém byl uloven.
 10. Na všech revírech platí zákaz vyvážení návnad, nástrah a dalších součástí udice jakýmkoliv způsobem, není-li v popisu revíru uvedeno jinak. Pokud je na revíru vyvážení povoleno, jsou lovící povinni respektovat příslušná ustanovení v popisu uvedená.
 11. Táboření, stanování a rozdělávání ohňů ve volné přírodě určuje platná legislativa.
 12. Přivlastněný úlovek zapsaný v povolence je lovící povinen uchovat ve stavu, který umožňuje ověřit skutečnou délku (pokud je stanovena) a to do ukončení lovu.
 13. Na některých revírech platí odchylné podmínky výkonu rybářského práva upraveného zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství, vyhláškou MZe ČR č. 197/2004 Sb.,
  a BPVRP stanovenými uživatelem revíru:
  a) Pokyny a nařízení uvedená v soupisech revírů jsou nedílnou součástí BPVRP.
  b) Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uživatele revíru uve-
  dené na informačních tabulích – tyto údaje musí být uvedeny rovněž na
  stránkách www.rybsvaz–ms.cz, kde si lze platnost vyhlášené úpravy ověřit.
  c) Na MP revírech může hospodář 2× ročně 14 dnů hájit revír z hospodářských důvodů. Též je oprávněn hájit revír v době konání rybářských závodů nebo schválených sportovních soutěží. Toto označí na přístupových cestách tabulemi.
  d) Na revírech nebo částech (úsecích) revírů s režimem CHYŤ A PUSŤ musí být všechny ryby neprodleně a s maximální šetrností vráceny zpět do
  revíru nebo jeho části, ve kterém byly uloveny.
  e) Pokud je v popisu revírů u revíru ikonka rybáře na invalidním vozíku, znamená to, že se jedná o revír s místy pro handicapované rybáře. Tato místa jsou označena informačními tabulemi s textem: „MÍSTO VHODNÉ PRO HANDICAPOVANÉ RYBÁŘE“ a jsou přednostně určena pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Ostatní lovící jsou povinni toto omezení respektovat.
  Bližší informace o místech vhodných pro handicapované rybáře na internetových stránkách www.rybsvaz.cz Revíry ČRS Mimopstruhové, Pstruhové Přehled revírů Revíry vhodné pro handicapované rybáře. Každé místo je u příslušného revíru na internetových stránkách definováno GPS souřadnicemi, popisem a fotografiemi. www.rybsvaz-ms.cz9
 14. V případě lovu po setmění (tj. v době 1 hodinu po západu slunce až 1 hodinu před východem slunce), je povinné osvětlení místa lovu. K tomuto lze použít výhradně elektrické světlo.
 15. Dle výjimek udělených OOP je na revírech Územního svazu povolen lov jelce jesena a mníka jednovousého. Lovící jsou povinni respektovat dobu hájení a nejmenší lovné míry.
 16. Při lovu na nástražní rybku (nebo její část) o délce do 15 cm se smí použít jen jeden jednoháček.
 17. V případě, že jsou u revíru uvedené podrevíry, které jsou očíslovány, je osoba provádějící lov povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu o úlovcích i číslo podrevíru.
 18. Zákaz uchovávání ryb nedosahujících zákonné míry, ryb nedosahujících míry upravené BPVRP a ryb v době jejich hájení.
 19. Pokud jsou u popisu revíru uvedeny další podmínky výkonu rybářského práva stanovené jeho majitelem, pronajímatelem nebo uživatelem, tyto jsou závazné pro všechny lovící a jejich nedodržení zakládá skutkovou
  podstatu přestupku ve smyslu ustanovení dle § 30 odst. 1 písm. f) zákona
  č. 99/2004 Sb., o rybářství

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA PSTRUHOVÝCH REVÍRECH

Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko
jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 10 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, novelizované konferencí Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě dne 27. 5. 2023 (doplňují a upravují pří slušná ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., prováděcí vyhlášky č. 197/2004 a BPVRP vydané Radou ČRS).

 1. Roční úlovek lososovitých ryb, kapra, amura, lína a parmy je omezen na 80 kusů na roční povolenku. V tomto množství může být pouze 40 kusů uvedených druhů ryb (pstruh obecný, kapr obecný, amur bílý, lín obecný a parma nebo jejich kombinace). Uvedené limity platí pro všechny revíry Územního svazu ve
  společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku. Pro krátkodobé povolenky platí následující limity úlovků uvedených druhů ryb nebo jejich kombinace: týdenní 4 ks, měsíční 10 ks.
 2. Týdnem se rozumí kalendářní týden (pondělí–neděle). Měsícem se rozumí kalendářní měsíc.
 3. Úlovek ostroretky stěhovavé je omezen na 5 ks denně, 15 ks týdně.
 4. Ulovením a přisvojením si 2 ks kapra, amura, lína, parmy nebo jejich kombinace končí denní lov. Na všech revírech je úlovek kapra, amura, lína, parmy nebo jejich kombinace omezen na 10 ks za měsíc.
 5. Nejmenší lovná míra je zvýšena u lína obecného na 25 cm. Lipan podhorní je celoročně hájen.
 6. Na vybraných revírech je zvýšena lovná míra pstruha obecného na 30 cm nebo 40 cm, pstruha duhového na 40 cm, sivena amerického na 40 cm – uvedeno v popisech jednotlivých revírů.
 7. Na všech revírech je stanoveno, že kapr o délce 70 cm a více se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, ve kterém byl uloven.
 8. Na všech revírech platí zákaz vyvážení návnad, nástrah a dalších součástí udice jakýmkoliv způsobem, není-li v popisu revíru uvedeno jinak. Pokud je na revíru vyvážení povoleno, jsou lovící povinni respektovat příslušná ustanovení
  v popisu uvedená.
 9. Na některých revírech platí odchylné podmínky výkonu rybářského práva upraveného zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství, vyhláškou MZe ČR č. 197/2004 Sb., a BPVRP stanovenými uživatelem revíru:
  a) Pokyny a nařízení uvedená v soupisech revírů jsou nedílnou součástí BPVRP.
  b) Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uživatele revíru uvedené na informačních tabulích – tyto údaje musí být uvedeny rovněž na stránkách www.rybsvaz–ms.cz, kde si lze platnost vyhlášené úpravy ověřit.

  c) Na P revírech je hospodář oprávněn hájit revír v době konání rybářských závodů nebo schválených sportovních soutěží. Toto označí na přístupových cestách tabulemi.
  d) Na revírech nebo částech (úsecích) revírů s režimem CHYŤ A PUSŤ musí být ulovené ryby neprodleně a s maximální šetrností vráceny zpět do revíru nebo jeho části, mimo štiky, candáta, sumce, bolena, jelce tlouště a okouna.
  e) Pokud je v popisu revírů u revíru ikonka rybáře na invalidním vozíku, znamená to, že se jedná o revír s místy pro handicapované rybáře. Tato místa jsou označena informačními tabulemi s textem: „MÍSTO VHODNÉ PRO HANDICAPOVANÉ RYBÁŘE“ a jsou přednostně určena pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Ostatní lovící jsou povinni toto omezení respektovat. Bližší informace o místech vhodných pro handicapované rybáře na internetových
  stránkách www.rybsvaz-ms.cz Revíry ČRS Mimopstruhové, Pstruhové Přehled revírů Revíry vhodné pro handicapované rybáře. Každé místo je u příslušného revíru na internetových stránkách definováno GPS souřadnicemi, popisem a fotografiemi.
 10. Ryby lososovité smí lovit oprávněný k lovu nejvýše tři dny v týdnu. Ještě před započetím denního lovu musí být docházka k vodě vyznačena tak, že se nesmazatelným způsobem zapíše do oddílu II povolenky k rybolovu (Evidence docházky a úlovků) datum a číslo revíru. Datum se zakroužkuje. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Na týdenní povolenku k rybolovu jsou pouze tři docházky k lovu lososovitých druhů ryb. V případě, že oprávněný k lovu v den, kdy zakroužkoval datum a neukončil lov z důvodu přisvojení si tří kusů lososovitých ryb, má možnost opětovně zapsat datum a křížově je přeškrtnout a pokračovat v lovu ostatních druhů ryb na stejném, popřípadě i na jiných revírech. V případě takto provedené změny způsobu lovu,
  pokud si u předchozího nepřivlastnil žádnou rybu, je povinen nejpozději před započetím lovu v oddílu II povolenky k rybolovu (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nesmazatelným způsobem proškrtnout vodorovnou čarou.
  Lov ostatních druhů ryb není omezen na určitý počet dnů v týdnu. Před započetím lovu je nutno zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k rybolovu (Evidence docházky a úlovků) datum a číslo revíru. Datum se označí křížovým přeškrtnutím. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Lososovité druhy ryb a lipan, ulovené při lovu ostatních druhů ryb,
  musí být s náležitou opatrností puštěny zpět do vody. Po vyznačení lovu ostatních druhů ryb (křížové přeškrtnutí data lovu) je další změna způsobu lovu v tomto dni zakázána. Týden začíná v pondělí a končí nedělí. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů příštích.
 11. Lov ryb je povolen pouze na háčky bez protihrotů nebo se řádně zamáčknutými protihroty.
 12. Dle výjimek udělených OOP je na revírech Územního svazu povolen lov jelce jesena a mníka jednovousého. Lovící jsou povinni respektovat dobu hájení a nejmenší lovné míry. www.rybsvaz-ms.cz
 13. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, amur, lín, parma, pstruh obecný, pstruh duhový a siven) musí být zapsána bezprostředně po její ulovení zvlášť na jeden řádek v povolence s uvedením její délky a hmotnosti.
  Každá přisvojená ryba, která má na základě vyhlášky nebo BPVRP
  stanovenou nejmenší lovnou délku, musí být zapsána do povolenky
  k lovu nesmazatelným způsobem bezprostředně po jejím ulovení, do které lovící uvede druh ryby a její délku. Počet kusů a celková hmotnost se zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.
  V případě přisvojení ostatních druhů ryb zapisuje osoba provádějící lov nesmazatelným způsobem bezprostředně po ulovení pouze druh ryby.
  Počet kusů, celkovou hmotnost a délku zapisuje po skončení nebo
  přerušení lovu před odchodem od vody, viz vzor „EVIDENCE DOCHÁZKY A ÚLOVKŮ“
  U níže uvedených druhů ryb dle uvedené předlohy čitelně takto: pstruh obecný – P. OBECNÝ, pstruh duhový – P. DUHOVÝ.
 14. Přivlastněný úlovek zapsaný v povolence je lovící povinen uchovat ve stavu, který umožňuje ověřit skutečnou délku (pokud je stanovena) a to do ukončení lovu.
 15. V případě lovu po setmění (tj. v době 1 hodinu po západu slunce až 1 hodinu před východem slunce), je povinné osvětlení místa lovu. K tomuto lze použít výhradně elektrické světlo.
 16. Táboření, stanování a rozdělávání ohňů ve volné přírodě určuje platná legislativa.
 17. Při lovu muškařením nesmí být muškařská šňůra nahrazena vlascem a nesmí být na šňůře ani návazci použito žádné nosné zařízení. Jakákoliv zátěž, mimo vlastní tělíčko mušky je zakázána (pokud v popisu konkrétního revíru není uvedeno „lov muškařením bez omezení“).
 18. V případě, že jsou u revíru uvedené podrevíry, které jsou očíslovány, je osoba provádějící lov povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu o úlovcích i číslo podrevíru.
 19. Pokud jsou u popisu revíru uvedeny další podmínky výkonu rybářského práva stanovené jeho majitelem, pronajímatelem nebo uživatelem, tyto jsou závazné pro všechny lovící a jejich nedodržení zakládá skutkovou podstatu přestupku ve smyslu ustanovení dle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.
 20. Na všech pstruhových revírech je od 1. září do 30. listopadu lov přívlačí zakázán.

BPVRP 2023

zde najdeme aktuální BPVRP pro rok 2023:

BPVRP 2022

zde jsou BPVRP pro rok 2022:

BPVRP na rok 2021

Hlavními úpravami jsou:

 1. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (amur, lín, parma), musí být zapsána neprodleně po přisvojení.
 2. Při lovu na nástražní rybku (nebo její část) o délce do 15 cm se smí použít jen jeden jednoháček.
 3. Minimální lovná míra se zvyšuje u štiky obecné na 60 cm a candáta obecného na 50 cm.
 4. U revírů, ve kterých je zmíněn „režim chyť a pusť“ musí být všechny ryby neprodleně a s maximální šetrností vráceny zpět do revíru, ve kterém byly uloveny.
 5. U revírů s ikonou rybáře na invalidním vozíku se jedná o revír s místy vhodnými pro handicapované rybáře,které jsou vyznačené tabulemi. Tato místa jsou přednostně určena pro držitele průkazu ZTP-P. Lovící na tomtomístě „bez průkazu“ je povinen toto omezení respektovat a místo lovícímu „s průkazem“ na požádání neprodleně uvolnit.
 6. Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. června:
  • je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařskéhonavijáku, muškařské šňůry a návazce o maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu a snástrahami v maximální velikosti 3 cm;
  • je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejnětak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích zařízení jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázánovybavovat nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek, vrtulkanebo gumička;
  • je dovoleno používat pouze jednoháčky.

Upozornění

 1. Platba členské povinností a povolenek je možná až od 1. ledna 2021
 2. Na výroční členské schůzi nebude zajištěn výdej povolenek
 3. Při výdeji povolenek si nezapomeňte s sebou vzít členský průkaz a rybářský lístek
 4. Výzva k příspěvku do FRR – fond rozvoje revíru

V roce 2021 je povinen zaplatit každý člen MO ČRS VÚS Ostrava částku 200,- Kč:

 • je narozen v roce 2005 a dříve
 • je vlastníkem libovolné roční povolenky
 • platba člena bude prováděna v hotovosti při odběru povolenky