Rybářská stráž

Pro zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb v rybnících je uživatel rybářského revíru povinen a subjekt hospodařící na rybochovném zařízení oprávněn navrhnout rybářskou stráž. Rybářskou stráž ustanovuje, odvolává a zrušuje a stanovuje rozsah působnosti na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého bydliště navrhované osoby. Ten vede evidenci všech rybářských stráží, které byly ustanoveny v obvodu jeho působnosti. Příslušný rybářský orgán vydá rybářské stráži odznak a průkaz rybářské stráže. Subjekt, který rybářskou stráž ustanovil či ji vede v evidenci, je oprávněn nejméně jednou za 5 let ověřovat náležitosti, na základě kterých byl souhlas udělen, včetně kvalifikačních požadavků.
Rybářskou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která :

  • je starší 21 let
  • splňuje podmínku bezúhonnosti (odstavec 7 zákona 99/2004 Sb.)
  • je způsobilá k právním úkonům
  • je zdravotně způsobilá pro výkon funkce rybářské stráže
  • prokázala znalost práv a povinností rybářské stráže podle tohoto zákona a znalost souvisejících právních předpisů
  • složila před příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností slib tohoto znění: „Slibuji, že jako rybářská stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při kontrole dodržování rybářského zákona a prováděcích právních předpisů k rybářskému zákonu, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející rybářské stráži“.

Naše místní organizace má celkem 11 členů rybářské stráže :

Vedoucí rybářské stráže
Mgr. et Bc.Lumír Mazan tel. 777 566 677
email: lumikja@seznam.cz
Členové rybářské stráže
Patrik Dobiáš tel. 604 674 059
Miroslav Košut tel. 720 469 275
Pavel Křenek tel. 737 466 598
Lukáš Majkus tel. 775 359 818
Tomáš Michalík tel. 608 900 150
Jan Mička tel. 724 801 734
Stanislav Poruba tel. 737 557 319
Jan Štusek tel. 604 722 940
Roman Zuzaňák tel. 737 603 911
Bc. René Zuzaňák tel. 733 600 764